Ets a: Portada > Notícies > ANUNCI PLECS I LICIT...


Notícies

15/05/2017

ANUNCI PLECS I LICITACIÓ PER LA CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC BAR PISCINA MUNICIPAL

ANUNCI EXPOSICIÓ PLECS I LICITACIÓ

 

 

L'Ajuntament de Bellmunt durant la temporada estiuenca posa en funcionament les instal·lacions municipals de la Piscina i el Bar per tal que els veïns del municipi gaudeixin de les instal·lacions.

 

Atenent a la naturalesa de les esmentades instal·lacions  i vist que l'Ajuntament no disposa de personal per l'adequada prestació del servei es creu convenient la contractació de l'esmentat servei externament.

 

 La selecció de l’adjudicatari es regirà pel que disposa el  plec de clàusules de la gestió i explotació, a fi de concretar les condicions, drets i obligacions existents en la prestació del servei, que es sotmet a informació publica  en el tauler d'anuncis de la Corporació i en la pàgina web de l'Ajuntament durant el termini de 20 dies hàbils.

 

Extracte de les dades bàsiques del Plec:

 

Termini de presentació de instàncies i documentació: Fins el 5 de juny de 2017 a les 14.00 hores, inclòs, a l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat, d’acord amb el que diu la clàusula número 8 dels plecs.

 

Objecte del contracte: la gestió i explotació de les següents instal·lacions municipals, a risc i ventura del concessionari:

-        Dues piscines, una per adults i altre per nens.

-        Local de Bar

-        Vestuaris i dutxes

 

Règim econòmic: El cànon de sortida a l’alça per resultar adjudicatari de la concessió demanial és de 592,50 €, i 157,50 €, en concepte del 21 % de l’Impost sobre Valor Afegit.

 

Durada del contracte: La durada de la concessió de les instal·lacions de la piscina municipal situat a la zona poliesportiva és del 23 de juny fins al 11 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

 

Solvència requerida:

-        Declaració jurada o qualsevol altre document justificatiu d’haver treballat en l’àmbit de la restauració en els darrers 10 anys.  Ja sigui a títol individual o dins d’una empresa amb aquesta finalitat.

 

Bellmunt del Priorat,  15 de maig de 2017

 

L’Alcalde,                                                                  

 

 

 

Josep M. Torné i Secall


 

 

PLEC DE CLÀUSULES DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ EN RÈGIM DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL BAR AMB TERRASSA DE LA PISCINA MUNICIPAL DE BELLMUNT DEL PRIORAT.

 

1. Objecte.

 

El present contracte de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió té per objecte la gestió i explotació de la piscina municipal.

 

El present contracte administratiu de concessió, s’atorga sota el principi de que l’Ajuntament segueix ostentant en tot moment, la titularitat del servei públic del bar i de la piscina municipal.

 

2. Descripció de les instal·lacions

 

Les instal·lacions objecte de la present concessió consten de:

            - Dues piscines, una per adults i altre per nens.

            - Local de Bar, amb la seva corresponent cuina, magatzem i serveis.

            - Vestuaris i dutxes

 

La superfícies destinades a Bar i la resta del recinte no són d’ús exclusiu i permanent de l’adjudicatari.

 

3. Naturalesa i règim jurídic

 

El contracte que regula aquest Plec és un contracte administratiu de gestió de serveis públics tipificat a l’art. 8 del TRLCSP, sota la modalitat de concessió, per la qual l'empresari gestiona el servei al seu propi risc i ventura.

 

La normativa que regeix el present contracte és el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), no sent preceptiva l'elaboració d'aquest Plec, però si convenient a fi d'establir les condicions, drets i obligacions existents en la prestació del servei del bar i les instal·lacions de la piscina.

 

El desconeixement de les clàusules de la concessió en qualsevol dels seus termes i també de les instruccions o altres normes que resultin d'aplicació en l'execució de la cosa pactada, no eximeix al concessionari de l'obligació de complir-les.

 

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació i sense perjudici d'utilitzar altres mitjans de publicitat, s'exposarà a l’e-taulell d'Anuncis de l'Ajuntament i la pàgina web municipal: http://www.bellmunt.altanet.org/.

 

4. Règim econòmic

 

Els interessats abonaran a l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat un cànon mínim per temporada de 592,50 amb 157,50 € d'IVA, podent-se millorar a l’alça.

 

El pagament es farà en dos cops:

-        1r pagament, corresponent al 50% del cànon, com a molt tard el 31 de juliol de 2016.

-        2n pagament, corresponent al 50% del cànon, com a molt tard el 31 d’agost de 2016

 

 

El cànon indicat tindrà caràcter de taxa. El seu impagament per part del concessionari donarà dret a l’ajuntament, al marge de reclamar el seu pagament, a revocar la concessió.

 

5. Termini d’execució i inici de les prestacions.

 

Aquest contracte s’iniciarà a partir del dia 23 de juny de 2017, o l’endemà de la formalització del contracte, si aquesta data fos posterior.

 

Finalitzarà el dia 11 de setembre de 2017, sense possibilitat de pròrroga.

 

6. Risc i ventura.

 

L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, que assumeix la responsabilitat civil, laboral, social, fiscal i mediambiental que tingui causa en l’execució del contracte. El contractista no tindrà cap dret a la indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats.

 

7.  Acreditació de la capacitat per contractar

 

Podran contractar persones naturals o jurídiques que tinguin plena capacitat d'obrar, que no estiguin incurses en cap prohibició de contractar d'acord amb l'art. 60 del TRLCSP i que acreditin la següent solvència:

 

La solvència tècnica dels empresaris s’acreditarà mitjançant:

 

- Declaració jurada o qualsevol altre document justificatiu d’haver treballat en l’àmbit de la restauració en els darrers 10 anys.  Ja sigui a títol individual o dins d’una empresa amb aquesta finalitat.

 

8. Procediment de selecció i adjudicació

 

L'adjudicació del present contractes es realitzarà mitjançant contracte menor amb una prèvia fase de selecció per tal de poder escollir la proposta que millor s'adapti a les necessitats del servei d'acord amb els criteris establerts en la clàusula 9 del present plec.

 

Les  propostes per prendrà part en el present procediment es  presentaran  en  el registre general de  l’Ajuntament,  en  horari  d’atenció  al públic,  finalitzant la data de presentació el dia 5 de juny de 2017 a les 14:00 hores, inclòs.

 

Les  proposicions  hauran de presentar-se presencialment a l’Ajuntament o per correu, no s’admetran les ofertes presentades  FAX  o  per correu electrònic.

 

Cada interessat no podrà presentar més d’una proposició

 

Els interessats han de presentar la documentació exigible i les seves proposicions d'acord amb el model de instància de l'Annex 1 i dins d'un sobre  tancat es presentarà la proposta d'explotació i tots aquells documents que siguin precisos per a la valoració dels criteris d'adjudicació d'acord amb la clàusula 9 del present Plec, en el mateix s'inclourà la proposta econòmica d'acord amb l'Annex 2, signada pel interessat.

 

Tots els documents que es presentin han de ser originals o bé autèntics, de conformitat amb la legislació vigent.

 

La documentació pot presentar-se en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya: català o castellà.

 

Les sol·licituds presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

 

9. Criteris d’adjudicació.-

 

Per a la valoració de les  propostes i la determinació de l’oferta més avantatjosa s’atendrà als criteris d’adjudicació següents:

Criteris que depenen d’un judici de valor

 

Es presentarà una Memòria/Projecte on es detalli

-        Ampliació de serveis en relació a l'objecte del contracte ....................... fins a 5 punts

            Ampliació del servei de bar, a articles de pastisseria, gelateria i granja i d’altres de             caràcter anàleg que habitualment es serveixin en aquests tipus d’establiments.

 

-        Organització d'actes ............................................................................... fins a 5 punts

-        Personal adscrit al servei ....................................................................... fins a 5 punts

-        Millora de l'equipament, mobiliari o parament del servei......................... fins a 5 punts

 

Criteris avaluables de forma automàtica

 

-        Cànon oferta: ..................................................................... fins a 40 punts

Valorant-se proporcionalment d'acord amb la següent fórmula:

            Punts=40*(oferta considerada/millor oferta)

 

El contracte s’adjudicarà a la proposta que, ajustant-se a les condicions d’aquest plec, sigui més avantatjosa per al servei i per als usuaris, segons  els criteris exposats.

 

Tots els criteris seran objecte de valoració conjuntament pels òrgans informants i l’Ajuntament podrà declarar desert el concurs.

 

10. Obertura de pliques

L'òrgan de contractació, previs els informes que consideri oportuns  valorarà les ofertes presentades d'acord amb els criteris establerts en la clàusula 9 i adjudicarà el contracte motivadament a la proposta que presenti l'oferta econòmica més avantatjosa.

 

11. Formalització de la concessió

 

En la notificació de l’adjudicació adreçada al concessionari, se’l citarà perquè  concorri a formalitzar la concessió en document administratiu.

 

Serà requisit indispensable per tal de poder formalitzar la concessió l'acreditació per part de l'adjudicatari de la concessió d'haver constituït la garantia definitiva i còpia de la pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil acompanyada del seu  justificant de pagament d'acord amb l'establert en el present plec de clàusules.

 

No podrà iniciar-se l’execució de la concessió sense la prèvia formalització.

 

Quan per causes imputables a l'adjudicatari no pogués formalitzar-se el contracte dins del termini proposat, es podrà acordar la resolució del contracte.

 

12. Garantia

 

Els interessat que opti a resultar ser els concessionaris del local han d'aportar la garantia  definitiva, per import del 50 % del cànon ofert pel interessat.

 

La garantia respon dels conceptes establerts en l'art. 100 del TRLCSP així com del incompliment del pagament del cànon establert en el present plec.

 

El dipòsit o constitució de les garanties esmentades pot fer-se en metàl·lic, valors públics o privats, aval, o mitjançant contracte d'assegurança o caució en els termes i les condicions que disposen els articles 55 a 58 del RGLCAP.

 

La garantia ha de ser formalitzada davant la tresoreria de l'ajuntament abans de  la formalització del contracte en acte administratiu.

 

Si l'adjudicatari no constitueix la garantia definitiva en el termini indicat, se'l tindrà per retirat del procediment.

 

Finalitzada la concessió, si no hi ha responsabilitats que s'hagin d'exercitar sobre la garantia definitiva, s'ha de dictar un acord de devolució o de cancel·lació de la mateixa.

 

13. Assegurança de responsabilitat civil

 

El concessionari serà responsable de tot els danys a tercers derivats del desenvolupament l’activitat realitzada en exercici de la concessió.

 

En aquest sentit, el concessionari haurà de concertar i mantenir una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i una contra incendis que cobreixi els danys que es puguin ocasionar a terceres  persones derivades de l’exercici de l’activitat de la concessió per import mínim de 150.000,00 €. Els rebuts o prima de l'assegurança hauran de ser abonats pel concessionari al seu venciment i haurà d'acreditar el seu pagament lliurant una còpia del rebut pagat a l'Ajuntament, en el termini de 15 dies següents a la notificació de l'adjudicació de la concessió.

 

14. Despeses, impostos i mesures d’informació i publicitat

 

En tots els casos, l’oferta del contractista s’entén que comprèn totes les taxes i els impostos indirectes, establerts per qualsevol administració pública competent, que gravin el contracte i la seva execució.

 

15. Obligacions i drets del contractista.

 

a)     El bar haurà de donar servei al públic de la piscina municipal, per tant, estarà obert, com a mínim, tot el temps de funcionament d’aquesta instal·lació.

Del 23 de juny 2016 al 18 de setembre de 2016: de 11.00 a 20.00 hores (horari obligat).

 

b)     Els horaris d’obertura del servei de bar han de coincidir com a mínim amb l’obertura del servei de bany. Els horaris de tancament del servei de bar han de ser, com a mínim, a l’hora del tancament del servei de bany i, com a màxim, fins que dictamini la normativa en matèria de bars .En cas d’obertura a les nits si l’activitat comporta problemes de convivència tals com sorolls, baralles, queixes o comportaments incívics, l’Ajuntament ordenarà el seu tancament immediat

c)     Tipus de serveis:

·                    Tipus de serveis d’obligat compliment pel concessionari:

1.     El servei públic de begudes i refresc, fredes i/o calentes.

2.     El servei públic de tapes i entrepans, freds o calents.

·        Tipus de serveis no autoritzats:

1.     El servei de begudes alcohòliques a menors d’edat.

2.     La confecció de menjars que requereixin l’ús d’elements de cocció diferents a la resistència elèctrica.

3.     El servei de begudes o aliments que no reuneixin les condicions d’higiene i sanitat reglamentàries.

4.     La instal·lació d’aparells recreatius amb premi i/o màquines d’expedició automàtica de tabac.

d)     Per la prestació d’aquests serveis, s’admet l’ús de cafetera elèctrica, màquines per fer i mantenir sucs i granissat, neveres, congeladors, microones i planxa elèctrica.

e)     L’adjudicatari haurà d’explotar personalment els serveis i no cedir-los ni traspassar-los. No obstant això, i per mantenir el principi de prestació personal, l’adjudicatari pot emplear, com a col·laboradors, persones que en depenguin laboralment.

f)       El personal destinat al servei al públic ha d’estar capacitat per atendre en llengua catalana.

g)     L’adjudicatari haurà de comptar amb el personal suficient per a la prestació del servei, tenint en compte els moments de més afluència de públic a les instal·lacions.

h)     L’adjudicatari haurà de complir totes les obligacions legalment establertes en matèria de contractació de personal, de seguretat social i tributàries.

i)       El parament i altre material fungible necessari per al funcionament del servei (plats, gots, coberts, etc.) anirà a compte de l’adjudicatari.

j)       L’adjudicatari haurà d’assumir la gestió del servei de neteja dels lavabos comunitaris de la instal·lació. Aquest servei de neteja s’haurà de fer 2 cops al dia. Els productes i utensilis per a la realització dels diferents treballs de neteja i desinfecció de les instal·lacions hauran de ser homologats, biodegradables, no tòxics i hauran de tenir targeta corresponent d’acceptació dels Organismes corresponents en matèria sanitària.

k)     Es farà càrrec de la venda d'entrades i vigilància que no entri ningú a la piscina sense haver pagat, controlant els abonaments personals de la temporada, a més de que cada primer i quinze de mes liquidarà les entrades venudes a l'Ajuntament.

l)       S'encarregarà d'emetre els títols d'abonats de la piscina, el quals passarà a liquidar a l'Ajuntament, cada 30 abonaments o  bé un cop a la setmana.

m)   Permetre i facilitar als serveis municipals amb competència la realització de les funcions d’inspecció tècnica de l’estat de les instal·lacions i del compliment correcte dels serveis objecte de l’arrendament.

n)     Complir la legislació vigent en matèria d’ocupació, laboral i de seguretat i salut en el treball.

o)     Estar al corrent de pagament de les seves obligacions fiscals.

p)     Complir amb el que estipula la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, pel que fa a totes aquelles dades a les que pugui tenir accés per al compliment del contracte.

q)     El concessionari tindrà els drets següents, “Percebre com a retribució econòmica per la prestació del servei de bar, els preus dels productes directament dels usuaris. L’adjudicatari mantindrà els preus que ha consignat en la seva oferta i s’haurà d'ajustar a la normativa del Departament de Comerç, Consum i Turisme, així com del Departament de Governació i Administracions Públiques o altres organisme que faci les seves funcions, i en especial tindrà en compte les prohibicions de venda i consum de tabac i begudes alcohòliques als menors.” També tindrà dret al 5% de la venta dels abonaments i del 10% de la venta de les entrades a la piscina.

16. Condicions especials d’execució.

 

Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen i el seu incompliment constituirà infracció greu.

 

1.     Utilització de materials reciclables i sostenibles.

2.     El tracte adequat amb els usuaris de les instal·lacions.

3.     Realitzar la separació selectiva de les deixalles.

 

17. Personal

 

El concessionari haurà d’aportar el personal necessari per a l’adequada i eficaç prestació del servei,  i aniran al seu càrrec totes les obligacions laborals i de Seguretat Social relacionades amb aquest  personal, que no tindrà cap tipus de relació, ni laboral ni administrativa amb l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat.

 

18. Resolució del contracte.

 

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en aquest Plec.

 

En aquest sentit, es consideren obligacions contractuals essencials l’incompliment de les quals donarà lloc a la resolució del contracte en aplicació de  les següents:

1.     El traspàs total o parcial de la concessió.

2.     El tancament no autoritzat de l’establiment sense causa greu justificada durant més de 2 dies consecutius.

3.     La reiteració en tres cops de l'incompliment en l’horari previst, sense causa justificada.

4.     No abonar a l’Ajuntament el cànon pertinent.

5.     Dedicar l’establiment a afers que no siguin els esmentats en el contracte.

6.     La realització d’obres o explotació sense l’autorització municipal prèvia

7.     La falta de respecte al públic, als inspectors dels serveis municipals o als agents de l’autoritat.

8.     No mantenir les instal·lacions en l’estat de netedat i higiene necessàries.

9.     El frau en la quantitat o qualitat dels articles venuts.

10.  Incomplir les ordres que emeti l’òrgan municipal competent en l’execució de potestats que li atorga el present plec de clàusules i en d’altres disposicions aplicables.

11.  El mutu acord entre l’Ajuntament i l’adjudicatari.

 

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, s’incautarà la garantia definitiva, sens perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l’Administració, en el que excedeixin de l’import de la garantia definitiva.

 

19. Responsabilitat.

 

Anirà a càrrec del concessionari la indemnització per danys i perjudicis causats a tercers en l’execució del servei.

 

Serà obligatori per al contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que s’ocasionin a tercers.

 

El concessionari assumirà totes les responsabilitats que es puguin derivar, tant penalment com civilment, de l’execució del servei.

 

L’adjudicatari del servei també assumirà les responsabilitats que en matèria laboral puguin derivar-se de la contractació del personal afecte al servei.

 

20. De les condicions sanitàries i higièniques de les instal·lacions.

El concessionari haurà de mantenir les instal·lacions objecte del contracte en les degudes condicions higièniques i sanitàries, donant compliment en tot moment al Reglament Sanitari de Piscines d’ús Col·lectiu, recollides en el Decret 95/2000, de 19 de maig, de la Generalitat de Catalunya així com a l’Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball.

21. Requisits d’execució en matèria de seguretat alimentària.

El concessionari haurà de preservar i complir les normes d’higiene en totes les fases del procés des de la compra de productes fins al servei final.

El concessionari haurà de disposar d’un pla d’autocontrol i el desenvolupament d’unes pràctiques correctes per a la manipulació d’aliments. Haurà de demostrar que els seus manipuladors disposen de la formació adequada en matèria d’higiene sanitària, d’acord amb l’activitat laboral que desenvolupin.

 

22. Règim sancionador.

 

a)     El concessionari està obligat a complir el contracte amb estricta subjecció al que s’estableix en el plec de clàusules.

b)     El concessionari haurà de rescabalar a l’Ajuntament dels danys i indemnitzar-lo dels perjudicis derivats del dol o negligència en compliment de les obligacions derivades del contracte. En aquests supòsits la indemnització es determinarà per l’Ajuntament en raó dels perjudicis realitzats, prèvia audiència del contractista, i sense perjudici de l’acció penal que en el seu cas procedeixi.

c)     Així mateix, el contractista serà l’únic responsable davant dels usuaris per danys i perjudicis derivats directa  de la gestió i funcionament dels serveis, quedant exclosa la responsabilitat de l’Ajuntament.

d)     En els supòsits d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista, l’Ajuntament podrà constrenyir al compliment del contracte o acordar la seva resolució, amb els següents efectes:

·        Pèrdua de la garantia definitiva, en el seu cas.

·        Reintegrament a càrrec del contractista de la despesa que resulti de la nova adjudicació o realització amb relació a l’anterior de la que porti causa.

e)     En els casos d’imposició de sancions i resolució del contracte pel seu incompliment es donarà audiència a l’adjudicatari perquè pugui formular al·legacions, resolent l’òrgan de contractació.

 

23. Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i mediambientals del contractista.

 

El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental.

 

 


ANNEX 1

 

 

INSTÀNCIA CONVOCATÒRIA SELECCIÓ CONCESSIONARI INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA MUNICIPAL

 

Dades del sol·licitant :

Nom i Cognoms:

 

DNI:

 

Domicili a efecte de notificacions:

 

Població:

 

CP:

 

Telèfon:

 

Correu electrònic:

 

                   

 

Exposo:

1er.- Que ha tingut coneixement de l'Anunci publicat en el Taulell d'Anuncis de l'Ajuntament  sobre l'obertura del termini de presentació d'instàncies per a l'elecció del concessionari del contracte de gestió i explotació de les instal·lacions de la piscina municipal de Bellmunt del Priorat

2on.- Que declaro conèixer i acceptar el Plec de clàusules regulador de l'explotació del servei.  

3er.- Declaro que reuneixo els requisits de capacitat establerts en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, per contractar amb l'Ajuntament, i en concret els següents:
            a) Tenir capacitat d'obrar  suficient

            b) No estar incurs en cap de les prohibicions de contractar establertes en l'art. 60 de l'esmentat text legal.

Sol·licito:

Presentar oferta en el contracte menor de gestió i explotació de les instal·lacions de la piscina municipal de  Bellmunt del Priorat

 

Documentació aportada:

o  DNI

o  Sobre tancat – Proposta d'explotació.

 

Lloc i Data

Signatura del sol·licitant

 


ANNEX 2

 

Jo....................................................., major d'edat, amb domicili  a..................................., i amb el D.N.I. núm..........................., en nom propi i en plena possessió de la MEVA capacitat jurídica i d'obrar, assabentat de la convocatòria del procediment per adjudicar en concessió administrativa el servei d’explotació del bar amb terrassa de la piscina municipal situat a la zona esportiva de Bellmunt del Priorat, OFEREIXO ................. euros com a cànon i ................ euros d'IVA (imports que es detallaran en lletres i números). 

 

Lloc, data i signatura.

© Ajuntament de Bellmunt del Priorat, Tots els drets reservats - Qui som? - Normes de privacitat

Amb el suport de: Diputació de Tarragona. Logo Consell Comarcal del Priorat. Logo Consorci Administració Oberta de Catalunya. Logo