Ets a: Portada > Notícies > Edicte publicitat ap...


Notícies

14/03/2018

Edicte publicitat aprov. relació aspirants nomenament Tribunal i assenyalament data proves conv. 2018

 
Primer.- S’aprova la relació de persones aspirants presentades i admeses al procés de selecció 2018, integrada per les següents :
 
Persones aspirants admeses :
 
Cognoms i nom
DNI
 
39895030 N
 
47627792 J
 
39873393 H
 
46450188 D
 
39688761 F
 
48002208 N
 
39470166 G
 
38801555 A
 
37323962 E
 
47883457 X
 
39903441 M
 
Persones aspirants excloses : 
 
Cognoms i nom
DNI
Motiu d’exclusió
-------------------------------
-------------------------
 
 
En no haver-hi persones aspirants excloses provisionalment, la relació té caràcter definitiu.
 
Segon .- Es declara que totes les persones aspirants presentades i admeses al procés de selecció han acreditat documentalment estar en possessió del nivell de coneixement de llengua catalana exigit a la convocatòria.
 
Tercer .- Es nomena el Tribunal que ha d’actuar en la qualificació de les proves de selecció i valoració de mèrits, que integren les següents persones :
 
PRESIDÈNCIA : Sr. Joan Plana Sola, Tècnic de la Generalitat, com a titular, i Sr. Xavier Fabregas Minguillón, Tècnic de la Generalitat, com a suplent.
 
VOCAL 1ra : Sra. Elena Gisbert Ejarque, Secretària Interventora SAM Diputació, com a titular, i Sra. María del Carmen Vuelta Santín, Secretària Interventora SAM Diputació, com a suplent.
 
VOCAL 2n : Sr. Josep Guinovart Mallafré, Secretari Interventor SAM Diputació, com a titular, i Sr. José Arjona Cruz, Secretari Interventor SAM Diputació, com a suplent.
 
VOCAL 3r : Sr. Vicenç Vaya Morte, Secretari Interventor SAM Diputació, com a titular, i Sra. María del Carmen Cuenca Medina, Secretària Interventora SAM Diputació, com a suplent.
 
VOCAL 4r i SECRETARI : Francisco José Pueyo Gracia, Secretari Interventor SAM Diputació, com a titular, i Sr. José Miguel Jiménez Castillejo-Arriazu, Secretari Interventor SAM Diputació, com a suplent.
 
Els membres del Tribunal podran ser recusats, en qualsevol moment del procés de selecció, pels motius i en la forma establertes a l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 
Quart .- S’assenyalen les 9.00 hores del proper 23 de març de 2018, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila del Masroig, Passeig del Progres, núm. 1, per a la constitució del Tribunal i inici de les seves actuacions.
 
Cinquè .- Es disposa la citació, per a les 9.30 hores del proper 23 de març de 2018, a la seu del Tribunal, de les persones aspirants presentades i admeses a la selecció.
 
 
La qual cosa es fa pública en compliment de l’esmentada Base 6a i als efectes de l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administració Comú de les Administracions Públiques.
 
© Ajuntament de Bellmunt del Priorat, Tots els drets reservats - Qui som? - Normes de privacitat

Amb el suport de: Diputació de Tarragona. Logo Consell Comarcal del Priorat. Logo Consorci Administració Oberta de Catalunya. Logo