Ets a: Portada > Notícies > BASES REGULADORES CO...


Notícies

25/05/2018

BASES REGULADORES CONTRACTE SERVEI CONTROL D’ACCÉS AL RECINTE I INSTAL·LACIONS DE LES PISCINES MUNICIPALS DURANT L'ESTIU 2018.

BASES REGULADORES CONTRACTE SERVEI CONTROL D’ACCÉS AL RECINTE I INSTAL·LACIONS DE LES PISCINES MUNICIPALS DURANT L'ESTIU 2018.
 
 
1a. Objecte .- Constitueix l’objecte d’aquest contracte administratiu el servei de control d’accés dels usuaris al recinte de les Piscines Municipals ubicades a les afores del poble al costat de la pista poliesportiva, durant la temporada d’estiu 2018, compresa entre el 22 de juny i el 11 de setembre de 2018.
 
El present contracte administratiu de serveis s’atorga sota el principi de que l’Ajuntament segueix ostentant en tot moment la titularitat del servei públic de la Piscina Municipal.
 
 
2a. Naturalesa i règim jurídic.-El contracte que regulen aquestes Bases és de serveis tipificat a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
 
El servei objecte de contracte en cap cas conferirà a la persona contractista adjudicatària facultats que impliquin exercici de l’autoritat inherent a l’Ajuntament.
 
La normativa que regeix el present contracte és la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), no sent preceptiva l'elaboració d'aquest Plec, però si convenient a fi d'establir les condicions, drets i obligacions existents en la prestació del servei.
 
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació i sense perjudici d'utilitzar altres mitjans de publicitat, s'exposarà al Taulell d'Edictes i Anuncis Oficials de l’Ajuntament i la pàgina web municipal: http://www.bellmunt.altanet.org/
 
3a. Modalitat i adjudicació .-És contracte menor que s’adjudicarà directament a empresari interessat que compti amb capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per a la realització de l’objecte del contracte.
 
 
4a. Durada .- El termini del contracte serà el comprés entre el 23 de juny i el 11 de setembre de 2018, amb caràcter improrrogable i no renovable.
 
 
5a. Preu del contracte .- Per raó del servei de control d’accés dels usuaris al recinte de les Piscines Municipals, l’Ajuntament abonarà a l’adjudicatari a la finalització del contracte el 10 % de la recaptació obtinguda per entrades i el 5 % de la recaptació per abonaments, IVA inclòs.
 
 
6a. Obligacions de l’adjudicatari.- L’adjudicatari assumirà les següents obligacions directament vinculades amb l’objecte del contracte :
 
L’horari ordinari d’obertura del recinte serà :
 
De Dilluns a Diumenges:
 
De 11.00h a 14.00h i de 16.00h 20.00h.
 
Serà facultat de l’Ajuntament l’ampliació dels horaris quan s’organitzin altres actes al recinte de les Piscines Municipals.
 
L’adjudicatari serà responsable de tot els danys a tercers derivats dels desenvolupament de la seva activitat.
 
L’adjudicatari està obligat al compliment de la legislació vigent en matèria de prevenció, seguretat social, accidents, sanitat, espectacles, esport, així com de les disposicions fiscals i quants afectin al desenvolupament de l’activitat professional o industrial.
 
Efectuar el control d’accés dels usuaris al recinte de les Piscines Municipals, verificant que es compleix mitjançant la corresponent entrada o abonament, segons el talonaris numerats que rebrà de l’Ajuntament, i que serviran pel control de la recaptació per aquest concepte.
 
Aquest control de recaptació es realitzarà els dies quinze i últim de cada mes, tot i que el pagament al contractista del 10 % en concepte de retribució de la prestació de control d’accés i el 5% en concepte de recaptació per abonaments es realitzarà a la finalització del contracte.
 
 
7a. Facultats de l’Ajuntament .- L’Ajuntament ostenta la faculta d’interpretar el contracte, modificar-lo per raons justificades d’interès públic, i resoldre els dubtes que sobre el seu compliment pugin sorgir.
 
 
8a. Garantia definitiva .- Els interessats que optin a l’adjudicació hauran de constituir garantia definitiva, per import de QUATRO - CENTS EUROS (400 €).
 
En cas de coincidència d’adjudicació en la mateixa persona interessada de la concessió demanial de les instal·lacions de Bar existents en el recinte de les Piscines Municipals, ubicades a les afores del poble al costat de la pista poliesportiva, durant la temporada d’estiu 2018, de tramitació simultània, la garantia constituïda en l’Expedient d’aquella aprofitarà en el d’aquest contracte, de forma que serà comuna i única per a tots dos Expedients.
 
La garantia respon dels conceptes establerts en l'article 110 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, així com del incompliment del pagament del cànon establert en el present plec.
 
La garantia ha de ser formalitzada davant la Tresoreria de l'ajuntament abans de la formalització del contracte en acte administratiu.
 
Si l'adjudicatari no constitueix la garantia definitiva en el termini indicat, se'l tindrà per retirat del procediment.
 
 
9a. Prohibició de traspàs o qualsevol altra forma de cessió a tercers .-L’adjudicatari/tària no podrà traspassar ni cedir a tercers per qualsevol títol que sigui l'explotació ni l'ús de les instal·lacions o de qualsevol dels seus elements, locals o dependències principals o accessòries.
 
 
10a. Risc i ventura .-L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, que assumeix la responsabilitat civil, laboral, social, fiscal i mediambiental que tingui causa en l’execució del contracte.
 
 
11a. Procediment de selecció, criteris de valoració ofertes i adjudicació.-L'adjudicació del present contractes es realitzarà mitjançant contracte menor.
 
Les propostes per prendrà part en el present procediment es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic, en el termini de quinze dies naturals a comptar de la publicació de l'anunci de licitació al Perfil de Contractant i Tauler d'Edictes i Anuncis Oficials de la Corporació.
 
Les proposicions hauran de presentar-se presencialment a l’Ajuntament, no s’admetran les ofertes presentades   per correu, FAX, o per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.
 
Cada interessat no podrà presentar més d’una proposició
 
Els interessats han de presentar la documentació exigible i les seves proposicions d'acord amb el model de instància de l'Annex 1 i dins d'un sobre tancat es presentarà la proposta econòmica d'acord amb l'Annex 2, signada pel interessat.
 
Les sol·licituds presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
 
L'òrgan de contractació, previs els informes que consideri oportuns, valorarà les ofertes presentades i adjudicarà el contracte motivadament a la proposta que presenti l'oferta econòmica més avantatjosa, en funció, com a únic criteri de valoració, del percentatge ofert de reducció del preu de contracte a partir dels establerts a la Base 5a, del 10 % de la recaptació obtinguda per entrades i el 5 % de la recaptació per abonaments.
 
Conforma a l’article 145.5.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la valoració de la reducció de percentatge es farà aplicant una regla de proporcionalitat pura, conforme la següent puntuació :
1.     1 punt per cada centèsima percentual de reducció en el preu de contracte sobre la recaptació per entrades, fins a un màxim de 5 punts (equivalent al 5 % del preu del contracte); les faccions de centèsima percentual es valoraran en la respectiva proporció.
2.     0,50 punts per cada centèsima percentual de reducció en el preu del contracte sobre la recaptació per abonaments, fins a un màxim de 2,5 punts (equivalent al 2,50 % del preu del contracte); les faccions de centèsima percentual es valoraran en la respectiva proporció.
Als efectes de facilitar a les persones interessades la formulació d’oferta, l’òrgan de contractació farà públic, juntament amb l’anunci de convocatòria de la licitació, l’import de la recaptació que, per entrades i abonaments, es va registrar a la temporada 2017.
 
Les possibles empats derivat de l’aplicació dels anteriors criteris de valoració es resoldran per sorteig, conforme l’article 147.2.d) de la Llei.
 
 
12a. Formalització del contracte.- En la notificació de l’adjudicació adreçada a l'adjudicatari/ària, se’l citarà perquè concorri a la formalització del contracte en document administratiu.
 
Serà requisit indispensable per tal de poder formalitzar el contracte l'acreditació per part de l'adjudicatari d'haver constituït la garantia definitiva.
 
No podrà iniciar-se l’execució de la concessió sense la prèvia formalització.
 
Bellmunt del Priorat, 25 de maig de 2018.
L’Alcalde,
 
 
Sr. Josep Mª Torné Secall
ANNEX 1
 
OFERTA CONTRACTE SERVEI CONTROL D’ACCÉS AL RECINTE I INSTAL·LACIONS DE LES PISCINES MUNICIPALS DURANT L'ESTIU 2018
 
Dades del sol·licitant :
Nom i Cognoms:
 
DNI:
 
Domicili a efecte de notificacions:
 
Població:
 
CP:
 
Telèfon:
 
Correu electrònic:
 
Exposo:
1er.- Que ha tingut coneixement de l'Anunci publicat al Perfil del Contractant i Taulell d'Edictes i Anuncis Oficials de l'Ajuntament sobre l'obertura del termini de presentació d'ofertes del contracte de serveis de control d’accés dels usuaris al recinte de les Piscines Municipals, Av. President Lluís Companys, núm. 1, durant la temporada d’estiu 2018, compresa entre el 22 de juny i el 11 de setembre de 2018.
2on.- Que declaro conèixer i acceptar les Bases per la gestió i explotació del servei. 
3er.- Declaro que reuneixo els requisits de capacitat establerts en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per contractar amb l'Ajuntament, i en concret els següents:
            a) Tenir capacitat d'obrar  suficient
            b) No estar incurs en cap de les prohibicions de contractar establertes en l'art. 60 de l'esmentat text legal.
Sol·licito:
Presentar oferta en el contracte menor de serveis de control d’accés dels usuaris al recinte de les Piscines Municipals, Av. President Lluís Companys, núm. 1, durant la temporada d’estiu 2018, compresa entre el 22 de juny i el 11 de setembre de 2018.
Documentació aportada:
DNI
Sobre tancat – Proposta d'explotació.
Lloc i Data
 
Signatura del sol·licitant
 
 
 
 
ANNEX 2
 
Jo....................................................., major d'edat, amb domicili a..................................., i amb el D.N.I. núm..........................., en nom propi i en plena possessió de la MEVA capacitat jurídica i d'obrar, assabentat de la convocatòria del procediment per adjudicar el contracte de serveis de control d’accés dels usuaris al recinte de les Piscines Municipals, Av. President Lluís Companys, núm. 1, durant la temporada d’estiu 2018, compresa entre el 22 de juny i el 11 de setembre de 2018, OFEREIXO la realització del servei pel preu resultant d’aplicar sobre els percentatges de la recaptació obtinguda per entrades i per abonamentsestablerts a la Base 5a les reduccions següents :
  1. Sobre la recaptació obtinguda per entrades, el .................................................... ............................................................................................................................ % (en lletra i número) de reducció (a aplicar sobre el 10 % de la recaptació per entrades que és preu del contracte).
  2. Sobre la recaptació obtinguda per abonaments, el .............................................. ........................................................................................................................... % (en lletra i número) de reducció (a aplicar sobre el 10 % de la recaptació per entrades que és preu del contracte).
 
Bellmunt del Priorat, data i signatura.
 
 
 
 
 
 
 
© Ajuntament de Bellmunt del Priorat, Tots els drets reservats - Qui som? - Normes de privacitat

Amb el suport de: Diputació de Tarragona. Logo Consell Comarcal del Priorat. Logo Consorci Administració Oberta de Catalunya. Logo