Ets a: Portada > Notícies > Aprovació de la lli...


Notícies

18/10/2018

Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos, nomenant el tribunal i fixant la data de la prova.

Expedient: 4302340003-2018-0000155
Òrgan competent: Alcalde
Assumpte: Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos, nomenant el tribunal i fixant la data de la prova.


DECRET
Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos, nomenant el tribunal i fixant la data de la prova.

Fets:
Per Resolució de l’Alcaldia núm. , de data 2018-0000128 17 de setembre de 2018 es van aprovar les bases per convocar les proves selectives per
constituir una borsa de treball de peó de brigada de l’Ajuntament de
Bellmunt del Priorat, grup AP, mitjançant concurs, en règim laboral temporal, per poder cobrir, de forma excepcional, eventuals necessitats de personal d'aquest grup professional, atès que per Decret de l’Alcaldia es va resoldre que existeixen necessitats urgents i inajornables, ja que va finalitzar el contracte de la persona que desenvolupava aquestes tasques per jubilació i sorgeix necessitat de disposar de personal de forma immediata.
La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar en la seu
electrònica de l’Ajuntament, així com en el Butlletí Oficial de la província, el
DOGC i en el Portal de Transparència.
En data 15 d'octubre de 2018 va finalitzar el termini de presentació de
sol·licituds per prendre part en el procés de selecció.

Fonaments de dret:
De conformitat amb les bases de la convocatòria i d’acord amb l’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, una vegada finalitzat el termini de
presentació d’instàncies, el president de la corporació ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes aprovant la llista d’admesos i exclosos, fixantel dia, hora i lloc d’inici de les proves i ordre d’actuació dels aspirants.

En conseqüència, RESOLC:

Primer. Aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos per
prendre part en el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball de peó de brigada de l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat, grup AP, mitjançant concurs, per poder cobrir, de forma excepcional, eventuals necessitats de personal d'aquest grup professional:
Admesos (3 últimes xifres del DNI i lletra):
1. 876E
Exclosos:
Cap
Els aspirants exclosos i els omesos per no figurar en la llista provisional d’
admesos i exclosos tenen un termini de 10 dies comptats a partir de l’
endemà de la publicació de la present Resolució en la seu electrònica de l’
Ajuntament, per formular reclamacions i fer esmenes. En defecte, la llista
provisional esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.

Segon. Nomenar els membres del tribunal qualificador de les proves, d’acord amb la composició que determinen les bases:
Presidenta: Sra. Carmina Cuenca Medina
Vocals:
Titular: Sra. M. Pau de Franciso Martínez
Suplent: Sra. Ester Catalán Barceló
Titular: Sr. Jordi Mercadé Virgili
Suplent: Sr. Josep M. Delmuns Llombart
Secretària: Sra. Carmina Cuenca Medina
Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius de l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.

Tercer. El tribunal qualificador s’ha de constituir a l'Ajuntament de Bellmunt del Priorat, el dia 8 de novembre de 2018, a les 9 hores per a la realització de la primera prova. Els aspirants admesos són convocats per a larealització del primer exercici en el lloc i l’hora indicats.

Quart. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i procedir a la
seva publicació, en la seu electrònica de l’Ajuntament, la qual cosa
substitueix la notificació personal als interessats tal i com es desprèn de l’
article 58.4 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Determinar que els anuncis successius es publicaran a la seu electrònica de l’Ajuntament.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

L'Alcalde.
Josep Maria Torné Secall© Ajuntament de Bellmunt del Priorat, Tots els drets reservats - Qui som? - Normes de privacitat

Amb el suport de: Diputació de Tarragona. Logo Consell Comarcal del Priorat. Logo Consorci Administració Oberta de Catalunya. Logo