Ets a: Portada > Notícies > SELECCIÓ BORSA DE T...


Notícies

SELECCIÓ BORSA DE TREBALL DE PEÓ DE L’AJUNTAMENT DE BELLMUNT DEL PRIORAT

Reunits A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat, a les 11 hores del dia 8 de novembre de 2018, els integrants del tribunal qualificador que es constitueix per a valorar els mèrits dels aspirants del procés de selecció del personal que ha de formar part d’una Borsa de treball de personal laboral temporal, peó de brigada, grup AP (equivalent al grup professional AP de personal funcionari) mitjançant concurs, per cobrir eventuals necessitats temporals de personal d'aquest grup professional són:

 

-        Sra. Carmina Cuenca Medina, President del Tribunal.

-        Sr Jordi Mercadé Virgili, Vocal del Tribunal.

-        Sra. Ester Catalan Barceló, Vocal del Tribunal.

Actua com a secretària del tribunal la Sra. Carmina Cuenca Medina.

 

Vistos els documents presentats acreditatius dels mèrits i l’experiència, es procedeix a baremar-los d’acord amb les bases obtenint-ne el resultat següent:

 

Es puntua l’entrevista amb un total de 1,75 punts.

 

 

Experiència laboral (màx. 2,5 punts)

 

 

 

En administracions públiques

2,50

Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, graduat escolar o títol de formació professional de primer grau 1 punt. El total màxim d’aquest apartat és d’1 punt.

 

1,00

Coneixements de llengua catalana (màxim 1 punt)

 

1,00

 

TOTAL PUNTUACIÓ

4,50

 

 

Sumats els punts de cada aspirant, el resultat és el següent:

 

Javier Jiménez Ruiz, 6,25 punts

 

A la vista del resultat, el Tribunal proposa que passin a formar part de la Borsa de treball de l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat de personal laboral temporal, peó de brigada, grup AP (equivalent al grup professional AP de personal funcionari) mitjançant concurs, per cobrir eventuals necessitats temporals de personal d'aquest grup professional, que tindran assignades les retribucions bàsiques i complementàries segons el grup de classificació, el següent aspirant, i acorda trametre aquesta proposta al President de la Corporació.

 

-        Sr. Javier Jiménez Ruiz

 

El Tribunal dóna per acabada la seva actuació reglamentària i es dissol, sent les 11.30 hores.

 

L’aspirant proposat ha presentat els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits a la convocatòria i dels mèrits al·legats.

 

© Ajuntament de Bellmunt del Priorat, Tots els drets reservats - Qui som? - Normes de privacitat

Amb el suport de: Diputació de Tarragona. Logo Consell Comarcal del Priorat. Logo Consorci Administració Oberta de Catalunya. Logo