Ets a: Portada > Notícies > BASES REGULADORES DE...


Notícies

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA EN CONCURRÈNCIA DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE LES INSTAL·LACIONS DE LA BARRA DEL BAR DE LA SALA EUTERPE FESTES D’HIVERN 2018


1a. Objecte .- Constitueix l’objecte d’aquestes Bases la regulació de la convocatòria en concurrència de la concessió demanial de les instal·lacions de la Barra de Bar municipal durant els dies de les Festes d’Hivern 2018, dates 13, 26, 28, 29, 31 de de desembre 2018 i 1 i 8 de gener de 2019.

 

Totes les instal·lacions de la Barra de Bar es troben físicament dins el domini públic, Carretera de la Mina, 1, conforme el que s’exigeix a l’article 89 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.

 

 2a. Naturalesa i règim jurídic .- La normativa que la    regeix és l’esmentada Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, així com el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual es va aprovat el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, i la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Text Refós aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

 

El desconeixement de les bases de la concessió en qualsevol dels seus termes i també de les instruccions o altres normes que resultin d'aplicació en l'execució de la cosa pactada, no eximeix al concessionari de l'obligació de complir-les.

 

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació i sense perjudici d'utilitzar altres mitjans de publicitat, s'exposarà al Taulell d'Edictes i Anuncis Oficials de l’Ajuntament i la pàgina web municipal: http://www.bellmunt.altanet.org//

 

 3a. Modalitat i adjudicació .- La concessió demanial s’adjudicarà de forma directa a les persones, físiques o jurídiques, interessades que comptin amb capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per a la destinació de les instal·lacions a la finalitat de la seva concessió, Barra de Bar Festes d’Hivern 2018.

 

 4a. Durada .- El termini de la concessió serà el comprés els dies 13, 26, 28, 29, 31 de de desembre 2018 i 1 i 8 de gener de 2019.


5a. Cànon concessional .- Per raó de la cessió de les instal·lacions de la Barra de Bar Festes d’Hivern 2018, la persona concessionària seleccionada haurà d’abonar a l’Ajuntament la quantitat, mínima i millorable a l’alça, de 206,62 EUROS (€), més 43,39 € en concepte d’IVA.

 

La millora a l’alça d’aquest preu serà un dels criteris de valoració en l’adjudicació.

 

Aquest preu s’haurà d’ingressar dins dels tres dies següents a la finalització de les Festes d’Hivern 2018.

 

6a. Obligacions de la persona concessionària .- La persona concessionària adjudicatària assumirà les següents obligacions, directament vinculades amb la finalitat de les instal·lacions objecte de la concessió, :

 

L’horari d’obertura de la Barra del Bar serà, com a mínim, el mateix dels actes i actuacions musicals programades per a les Festes d’Hivern de Bellmunt del Priorat.

 

Serà facultat de l’Ajuntament la possible ampliació dels horaris quan s’organitzin altres actes addicionals als programats per Festes d’Hivern 2018.

 

Dotar la Barra del Bar de les instal·lacions, maquinària i equips necessàries pel seu adequat funcionament i servei.

 

Pagar el preu de la concessió dins els tres dies següents al de finalització de les Festes d’Estiu 2018. L’ingrés comprendrà igualment l’IVA corresponent.

 

Velar pel correcte funcionament i manteniment de totes les instal·lacions i equips de la Barra Bar Festes Hivern 2018.

 

Complir la normativa higiènic sanitària i laboral.

 

La persona concessionària seleccionada serà responsable de tot els danys a tercers derivats de la utilització i el compliment de les finalitats de les instal·lacions de la Barra de Bar Festes Hivern 2018, per a la cobertura de les quals haurà de concertar, abans de la formalització del document concessional, i mantenir durant tota la seva durada, una assegurança de responsabilitat civil per import mínim de 150.000,00 €.

 

La persona concessionària seleccionada està obligada al compliment de la legislació vigent en matèria de prevenció, seguretat social, accidents, sanitat, espectacles, esport, així com de les disposicions fiscals i quants afectin al compliment de la Barra Bar Festes Hivern 2018 objecte de concessió.

 

 

Seran en tot cas de compte de la persona concessionària seleccionada les despeses de manteniment, reparacions ordinàries i neteja de les instal·lacions.

 

Si és cas, la persona concessionària seleccionada estarà obligada a la tramitació i obtenció de la llicència ambiental d’activitat.

 

7a. Obligacions de l’Ajuntament.- L’Ajuntament s’obliga al muntatge de les instal·lacions de la Barra de Bar Festes d’Hivern 2018 i la seva posada a disposició de la persona concessionària adjudicatària, així com la comesa de xarxa elèctrica, sent de compte de l’Ajuntament el pagament dels consums per aquest concepte, així com de subministrament d’aigua, també de compte de l’Ajuntament el pagament dels consums, i el mateix la recollida d’escombraries.

 

8a. Facultats de l’Ajuntament .- L’Ajuntament, com a titular de les instal·lacions, es reserva la facultat d’inspeccionar i comprovar en qualsevol moment, i sense necessitat de cap avís previ, el seu estat, el compliment de la finalitat de les instal·lacions i la seva adequada destinació, i llur correcte funcionament.

Així mateix, l’Ajuntament ostenta les facultats dominicals i de policia previstes a la Llei 33/2003, de 3 de novembre, Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i Llei Municipal i de Règim Local, entre les qual la facultat resoldre els dubtes que sobre el compliment poguessin sorgir.

 

9a. Garantia definitiva .- La persona interessada que resulti seleccionada haurà de constituir garantia definitiva en import de CENT - CINQUANTA EUROS (150 €).

 

La garantia respon del compliment de les obligacions, així com de l’incompliment del pagament del cànon establert en la Base 5a.

 

La garantia ha de ser formalitzada davant la Tresoreria de l'Ajuntament abans de la formalització del document de concessió.

Si la persona concessionària seleccionada no constitueixi la garantia definitiva en el termini indicat, se'l tindrà per retirada del procediment.


10a. Prohibició de transmissió o qualsevol altra forma de cessió a tercers.- La persona concessionària seleccionada no podrà transmetre ni cedir a tercers per qualsevol títol que sigui els drets derivat de la concessió ni l'ús de les instal·lacions o de qualsevol dels seus elements principals o accessòries.


11a. Procediment de selecció, criteris i adjudicació.- L'adjudicació de la concessió demanial es realitzarà de forma directa, conforme els articles 93.1 i 137.4.d) de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, en raó de l’interès general de la finalitat a la qual estan afectades les instal·lacions objecte de la concessió, atenent als següents criteris de valoració i segons les puntuacions següents, :

 

a.    Millora a l’alça del cànon de la concessió.

Es valorarà segons un criteri de proporcionalitat pura, a raó d’1 punt per cada 20 € de millora a l’alça del cànon concessional, fins a un màxim de 50 punts.

 

b.    Millora de l’assegurança de responsabilitat civil.

Es valorarà a raó d’1 punt per cada 5.000 € de millora a l’alça sobre el mínim de 150.000 € exigit a la Clàusula 6a, fins a un màxim de 20 punts.

 

Les possibles empats derivat de l’aplicació dels anteriors criteris de valoració es resoldran per sorteig.

 

Les propostes es presentaran en el Registre General de  l’Ajuntament,  en horari d’atenció al públic, en el termini de deu dies naturals a comptar de la publicació de l'anunci de licitació la pàgina web municipal: http://www.bellmunt.altanet.org// i Tauler d'Edictes i Anuncis Oficials de la Corporació.

 

Les proposicions hauran de presentar-se presencialment a l’Ajuntament, i no s’admetran les ofertes presentades per correu, FAX, o per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.

 

Cada interessat no podrà presentar més d’una proposició

 

Les persones interessades han de presentar la documentació exigible i les seves proposicions d'acord amb el model de instància de l'Annex 1 i dins d'un sobre tancat es presentarà la proposta d'acord amb l'Annex 2, signada per la persona interessada.

 

Les sol·licituds presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

 

L'Ajuntament, previs els informes que consideri oportuns, qualificarà les ofertes presentades i adjudicarà la concessió motivadament a la proposta que presenti l'oferta econòmica més avantatjosa.

 

13a. Document de formalització de la concessió .- En la notificació de l’adjudicació adreçada a la persona concessionària seleccionada, se la citarà perquè concorri a formalitzar la concessió en document administratiu.
  
Serà requisit indispensable per tal de poder formalitzar el document de concessió l'acreditació per part de la persona concessionària seleccionada d’haver constituït la garantia definitiva i còpia de la pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil acompanyada del seu justificant de pagament d'acord amb l'establert en el present plec de clàusules.

 

No podrà iniciar-se la concessió sense la prèvia formalització.

14a. Reversió.- A la finalització de la concessió, revertiran a la Corporació les instal·lacions, de manera que la persona concessionària seleccionada haurà de lliurar-les d'acord amb les presents Bases i en l'estat de conservació i funcionament adequats.

 

Les reparacions que s’hagin d’efectuar, per manca del deure de conservació de la persona concessionària, seran realitzades per l’Ajuntament, a càrrec de la concessionària, i el seu import deduït de la garantia, prèviament a la seva devolució. De la restitució de la possessió a l’Ajuntament se n’aixecarà acta, que també signarà la concessionària si hi concorre, en la qual s’especificaran les reparacions que s’hagin de realitzar en els béns restituïts i revertits.

 

La persona concessionària, per la seva banda, podrà retirar tots els béns mobles i elements existents, adquirits durant l'exercici de la concessió, que no estiguin units de manera fixa al bé, de manera que puguin separar-se sense que es produeixi trencament ni deteriorament de la construcció i les seves instal·lacions.

 

En cap cas podran retirar-se els béns mobles i la resta d'elements posats a disposició del concessionari per part de l'Ajuntament en el moment d'iniciar-se la concessió i que es recolliran en la corresponent acta d’inici de la concessió.

Un cop restituïts els béns i, en el seu cas, efectuades les reparacions, l’Ajuntament retornarà a la persona concessionària la garantia constituïda, o la part que correspongui, dintre del termini de tres mesos.

 

Bellmunt del Priorat, 19 de novembre de 2018 L’Alcalde,

 

 

 

Sr. Josep Mª Torné i Secall

ANNEX 1

 

INSTÀNCIA

CONVOCATÒRIA EN CONCURRÈNCIA DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE LA BARRA DE BAR HIVERN 2018 DE BELLMUNT DEL PRIORAT

 

Dades del sol·licitant :

 

Nom i Cognoms:

DNI:

Domicili a efecte de notificacions:

Població:

CP:

Telèfon:

Correu electrònic:

       

 

Exposo:

1er.- Que ha tingut coneixement de l'Anunci publicat al Taulell d'Edictes i Anuncis Oficials de l'Ajuntament i Cartelleres edificis municipals sobre l'obertura del termini de presentació d'instàncies per a la selecció del concessionari en la convocatòria en concurrència de la concessió demanial de la Barra de Bar Festes d’Hivern 2018, dies 13, 26, 28, 29, 31 de desembre 2018 i 1 i 8 de gener de 2019.

  2on.- Que declaro conèixer i acceptar les Bases reguladores de la convocatòria.

 3er.- Declaro que reuneixo els requisits de capacitat exigits, i, en concret, els següents:

a)  Tenir capacitat d'obrar suficient

b)  No estar incurs en cap de les prohibicions.


 

Sol·licito:

Presentar oferta en la convocatòria en concurrència de la concessió demanial de la Barra Bar Festes d’Hivern 2018, dies 13, 26, 28, 29, 31 de de desembre 2018 i 1 i 8 de gener de 2019.

 

Documentació aportada:

o  DNI

 

o  Sobre tancat – Proposta d'explotació.

 

Lloc i Data

 

Signatura del sol·licitant

 

 

 

 

 

ANNEX 2


 

 

 

 

 

Jo.....................................................,            major           d'edat,           amb           domicili

a..................................., i amb el D.N.I. núm............................ , en nom propi i en  plena

possessió de la MEVA capacitat jurídica i d'obrar, assabentat de la convocatòria en concurrència de la concessió demanial de la Barra Bar Festes Hivern 2018, dates dies 13, 26, 28, 29, 31 de de desembre 2018 i 1 i 8 de gener de 2019, OFEREIXO

................................................................................................................................. euros

com a cànon i................................................................................................... euros d'IVA

(imports que es detallaran en lletres i números).

 

OFEREIXO igualment, en el seu cas, una millora de l’assegurança de responsabilitat civil d’import.................................................................................... , sobre el mínim exigit a la

Clàusula 6a.

 

 

 

 

Lloc, data i signatura.

 

© Ajuntament de Bellmunt del Priorat, Tots els drets reservats - Qui som? - Normes de privacitat

Amb el suport de: Diputació de Tarragona. Logo Consell Comarcal del Priorat. Logo Consorci Administració Oberta de Catalunya. Logo