Ets a: Portada > Notícies > ACTA TRIBUNAL PROCÉ...


Notícies

ACTA TRIBUNAL PROCÉS SELECCIÓ ADMINSISTRATIU

ACTA DE LA CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I DE REALITZACIÓ DE LES   PROVES

 

A la sala d’actes de l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat,  a les 9:00 hores del dia 3 de març de 2017  es constitueix el Tribunal qualificador de la convocatòria per a la selecció, mitjançant concurs oposició, de la persona que ha d'ocupar la plaça d'administratiu (grup equiparable a C1) en règim laboral temporal amb contracte d'interinitat per tal de substituir fins a la seva reincorporació qui te dret a reserva del lloc de treball i que es troba en situació de baixa per incapacitat temporal, amb jornada completa i per constituir una borsa per cobrir futures i eventuals necessitats de personal d'aquest grup professional,  que té la composició següent:

 

-          President/a: Titular: Elena Gisbert Ejarque, secretària interventora del SAM de la Diputació de Tarragona en assistència a Bellmunt del Priorat

-          Vocals:

Olga Gibert Plana, secretària interventora de l’Ajuntament de Cornudella del Montsant; Carmen Vuelta Santin, secretària interventora del SAM de la Diputació de Tarragona;

-          Secretari/ària: Olga Gibert Plana, secretària interventora de l’Ajuntament de Cornudella del Montsant;

 

El Tribunal es declara constituït vàlidament amb els membres anteriors.  

 

Els aspirants seran cridats per l’ordre de cognoms, començant per la lletra Q, d’acord amb el sorteig que es va fer en el seu dia.

 

Primer exercici:

 

El Tribunal crida els aspirants que han de  realitzar el primer exercici, consistent en la prova de coneixements de llengua catalana, el temps del qual s'ha estimat en 2 hores minuts.

 

No compareixen, havent acreditat la no assistència, els següents:

 

-          040P

 

Segon exercici: Test

 

Compareixen per a la realització del segon exercici els aspirants aprovats, i els declarats aptes per haver acreditat estar en possessió del nivell C1 - Certificat de nivell de suficiència de català que són:

 

1. 555R

2. 289C

3. 166G

4. 992J

5. 163M

6. 441M

7. 760D

8. 110T

9. 951B

10. 032J

11. 527V

12. 694B

 

No compareixen els següents:

 

1. 066N

2. 895V

3. 725M

4. 824P

 

Realitzat el segon exercici amb els aspirants que han comparegut, s’acorda atorgar la següent qualificació: APTE/NOAPTE

 

1. 555R: APTE (13,75)

2. 289C: APTE (11,5)

3. 166G: APTE (20)

4. 992J:  APTE (10,5)

5. 163M: APTE (20)

6. 441M: APTE (11,25)

7. 760D: NO APTE (9,25)

8. 110T: APTE (15)

9. 951B: APTE (14)

10. 032J: NO APTE (7,5)

11. 527V: APTE (12)

12. 694B: APTE (18,75)

 

Es comunica verbalment als aspirants la qualificació obtinguda en l’exercici, es fa la revisió d’examen i es convoca als que l’han superat (APTE) a la realització del tercer exercici a les 12:30 hores.

 

Tercer exercici

 

Per la realització del tercer exercici, consistent en la prova pràctica, es donen 45 minuts. Per tant, passen a realitzar el tercer exercici:

 

1. 555R

2. 289C

3. 166G

4. 992J

5. 163M

6. 441M

7.110T

8. 951B

9. 527V

10. 694B

 

Realitzat el tercer exercici, s’acorda atorgar la puntuació següent:

 

1. 555R: 0 punts

2. 289C: 4 punts

3. 166G: 6,75 punts

4. 992J: 6,5 punts

5. 163M: 6,5 punts

6. 441M: 7,00 punts

7.110T: 3,5 punts

8. 951B: 1,00 punts

9. 527V: 2,00 punts

10. 694B: 10,00 punts

 

Es comunica verbalment als aspirants la qualificació obtinguda en l’exercici, es fa la revisió d’examen i es convoca als que l’han superat (mínim 5 punts) a la realització de la fase de l’entrevista.

 

Per tant, passen a la fase de concurs els aspirants declarats aptes i els que ho han estat per haver acreditat estar en possessió del nivell C1 - Certificat de nivell de suficiència de català i del nivell intermedi o superior o nivell B2 o AP del castellà, així com els que han superat el segon i tercer exercici, que són:

 

1. 163M

2. 441M

3. 694B

4. 166G

5. 992J

 

Feta la valoració de mèrits el resultat és el següent:

 

DNI

EXPERIÈNCIA

 

FORMACIÓ

ALTRES TITULACIONS

CATALÀ

TOTAL

 

PUBLIC

PRIVAT

 

 

 

 

166G

0

0

0,15

1

0

1,15

992J

1,4

0

0,65

0

0

2,05

163M

0,05

0,57

0,40

1

0

2,02

441M

0

0

0

1

0

1,00

694B

0

0,87

0

1

0

1,87

 

Seguidament es realitza l’entrevista als aspirants que han superat el tercer exercici.

 

Sumats tots els punts de cada aspirant, obtinguts en cada fase de la selecció, el resultat és el següent:

 

DNI

2N EXERCICI

TEST

3R EXERCICI

CAS PRÀCTIC

MERITS

ENTREVISTA

TOTAL

694B

18,75

10,00

1,87

3,5

34,12

163M

20

6,5

2,04

3,5

32,04

166G

20

6,75

1,15

3,5

31,40

441M

11,25

7,0

1,00

4,00

23,25

992J

10,5

6,5

2,05

4,00

23,05

 

A la vista del resultat, el Tribunal proposa la contractació com a personal d'aquest Ajuntament, en règim laboral temporal amb contracte d'interinitat per tal de substituir fins a la seva reincorporació qui es troba en situació de baixa per incapacitat temporal qui tindrà assignades les retribucions bàsiques i complementàries segons el grup de classificació, grup C1, administratiu, el/la Sr./Sra. M. Trinidad Iglesias Gonzàlez, l'aspirant que ha superat la convocatòria amb més puntuació, i acorda trametre aquesta proposta al President de la Corporació.

 

El Tribunal dona per acabada la seva actuació reglamentària i es dissol, sent les 15:11 hores.

 

De la qual cosa, com a secretària/ària, estenc aquesta acta.

 

 

Presidenta,                                                                                                     

Elena Gisbert Ejarque

Vocal, Carmen Vuelta Santin                         

Vocal i Secretària, Olga Gibert Plana

 

© Ajuntament de Bellmunt del Priorat, Tots els drets reservats - Qui som? - Normes de privacitat

Amb el suport de: Diputació de Tarragona. Logo Consell Comarcal del Priorat. Logo Consorci Administració Oberta de Catalunya. Logo